Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2018

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2018

Tải mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2018

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn….. 

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ:

              Công ty………                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              Số: …………….                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Hà Nội, ngày ……  Tháng …… năm ……

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng…..năm ……… Tại văn phòng Công ty ………………….. , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………………..
–       Địa chỉ           : ………………………………………………………………………………..      

–       Điện thoại      :   ……………………………….      Fax:……………………………………..
–       Đại diện         :   ………………………………..     Chức vụ: ………………………………

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………………..
–       Địa chỉ    : …………………………………………………………………………………………..
–       Điện thoại      : ……………………                         Fax:………………………………….
–       Đại diện         :  ………………….                          Chức vụ: …………………………..

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ……… đến ngày …………….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ
2Số phát sinh tăng trong kỳ……………….
3Số phát sinh giảm trong kỳ……………………
4Số dư cuối kỳ…………………….

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.
– …………………………………………………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ……………. CÔNG TY ……………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công …………… (bên B) số tiền là: ………………. (Bằng chữ:…………………………………………)
– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu đối chiếu công nợ cho dân kế toán. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu văn bản khác như:

Xem Thêm  Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018

You May Also Like