Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.

CÔNG TY CỔ PHẦN

BAO BÌ NHƠN TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../2013/BBGN-………                   Nhơn Trạch, ngày….tháng…..năm 2013

         

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bao Bì Nhơn Trạch và Công ty…………
  • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ……………………………………………., Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
–    Địa chỉ  :           ………………………………………………………………………
–    Điện thoại :       ………………………               Fax : ……………………………..
–    Đại diện Ông/bà:  ……………………………….. Chức vụ: ……………………………

BÊN B (Bên giao hàng) :     CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÌNH QUANG
–    Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
–    Điện thoại: 0933 829 407            Fax :  
–    Đại diện Ông/bà  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STTTên hàngQuy cách/ chủng loạiĐVTSố lượngGhi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

Xem Thêm  Mẫu báo giá - Bảng báo giá sản phẩm điện năng lượng mặt trời

You May Also Like